Overzicht JdH-liederen

De meest bekende liederen uit de zangbundel van Johannes de Heer:
1
3
5
7
13
14
15
15a
17
18
19
21
25
26
28
30
41
43
45a
48
52
53
54
57
60
62
63
64
69
70
71
73
80
82
85
87
89
91
92
93
94
96
98
100
103
104
105
106
108
108a
112
113
115
120
121
127
128
132
133
134
135
139
140
149
150
153
154
154a
156
164
166
173
174
177
180
181
182
185
187
190
194
197
199
200
205
210
213
231
232
244
256
258
261
267
268
271
280
283
287
289
303
306
312
313
319
319a
320
321
321a
330
331
333
334
De nu volgende JdH-liederen zijn terug te vinden in het psalmboek 1938:
337 (psalm 118)
340 (psalm 98)
343 (psalm 121)
344 (psalm 81)
345 (psalm 103)
346 (psalm 25)
347 (psalm 73)
348 (psalm 89)
349 (psalm 119)
350 (psalm 33)
351 (psalm 42)
352 (psalm 124)
353 (psalm 122)
354 (gezang 75)
355 (psalm 21)
357 (psalm 84)
358 (psalm 43)
359 (psalm 65)
360 (psalm 134)
362 (psalm 75)
363 (psalm 97)
365 (psalm 99)
366 (psalm 108)
368 (psalm 116)
369 (psalm 105)
370 (psalm 86)
371 (psalm 77)
372 (gezang 197)
373 (psalm 138)
374 (psalm 133)
375 (psalm 72)
376 (psalm 150)
379 (psalm 68)
Vervolg inhoudsopgave op nummer:
380
381
382
383
387
391
393
394
395
396
397
398
398a
399
400
406
407
408
409
411
412
415
417
418
421
425
430
431
431a
436
440
443
443a
444
446
449
450
452
456
458
458a
459
462
463
475
477
478
486
488
491a
493
496
513
519
523
523a
527
528
533
541
542
543
545
546
548
551
552
555
557
568
569
573
573a
575
584
585
586
586a
593
595a
600a
602
603
605
610
613
615
633
641
650
657
659
669
671
672
678
691
699
716
716a
722
724
725
752
757
769
770
791
800
819
823
827
836
843
845
847
848
854
880
881
883
884
885
889
890
911
912
915
916
924
925
939
945
959
960
962
963
965
966
970
971
972
973
974
976
977
978
979
980
981
983
985
989
990
991
993
995
996
997
999
1000
1001
1007
Ruis, o Godsstroom der genade
Ach, blijf met Uw genade
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Als g’ in nood gezeten
Ik wandel in het licht met Jezus
Wat God in deze tijd zoekt
Als de Heiland zal verschijnen
‘k Zal mijn Heiland straks ontmoeten
Als ik maar weet, dat hier mijn weg
Alzo lief had God de wereld
‘k Ben reizend naar die stad
Ere zij aan God de Vader
Daar juicht een toon
Juich aarde, juich alom de Heer
Daal als in tijden van ouds op ons neer
Daar boven is een heerlijk oord
De nacht vlood heen, ’t is helder dag
Dierb’re Heiland, mijn Verlosser
U zij de glorie
Ere zij God
Ik wens te zijn als Jezus
Ga niet alleen door ’t leven
Hoor, Jezus noodt u: kom tot het feest!
Er komen stromen van zegen
‘k Ben een koninklijk kind
Jezus mijn Heiland, groot is Uwe liefde!
Jezus neemt de zondaars aan!
Hand in hand met Jezus
Eens als de bazuinen klinken
Heerlijk klonk het lied der eng’len
Jezus Hij is Koning
Zie ons wachten aan de stromen
Elk uur, elk ogenblik
Zouden wij ook eenmaal komen
Vader, ik aanbid U
Hoor naar Jezus’ rede
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
In een donker graf gevangen
Machtig God, sterke Rots
Jezus leeft in eeuwigheid
Heer, ik om tot U
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn…
Samen in de Naam van Jezus
Abba, Vader, U alleen
In Gods overwinning
Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft
Zoek eerst het Koninkrijk van God
Voorwaarts Christenstrijders
Leid mij Heer, o machtig Heiland
Woord van God, dat in ’t verleden
Ik weet niet waarom Gods genâ
Ik weet dat mijn Verlosser leeft
Kroon Hem, kroon Hem, Jezus de…
Heer, ik geef m’ aan U volkomen
Ga mij niet voorbij, o Heiland
God gaf Zijn Zoon voor mij
Gij, die treurt, kom met uw smart
Heer! Ik hoor van rijke zegen
Hij die rustig en stil
Neem mijn leven, laat het Heer
Werk want de nacht zal komen
Zusters, broeders: zie het teken!
Ik zie een poort wijd open staan
Groot is Uw trouw, o Heer
Welk een Vriend is onze Jezus
Lof zij de Heer, de almachtige Koning
Stilte over alle landen, in deze nacht
Eén weet alles van ons leven (wijze: 154)
Dank, dank nu allen God
Zingen wij van Zijn liefde nog eens
Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
O blijde dag, o zaal’ge stond
Jezus Christus, ik aanbid U
Laat mij slapend op U wachten
Jezus, Die mijn ziel bemint
Geprezen zij des Heilands naam
Here der heren, Koning der koningen
‘k Moet de Heiland met mij hebben
O God, Die mij hebt vrijgekocht
Nader tot U, o Heer, nader tot U
Stille nacht, heilige nacht
Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!
Eens zal op de grote morgen
O, welk een macht heeft Uwe liefde
Rijst op, rijst op voor Jezus
Kom tot uw Heiland, toef langer niet
’t Scheepke onder Jezus’ hoede
O denk aan het huis bij de Heer
Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij
God zij steeds met u tot wederzien
Tel uw zegeningen / Als op ’s levenszee
Kom in mijn hart, kom in mijn hart
Jezus is wachtend, o zondaar, op u
Mijn Verlosser hangt aan het kruis
Ik zeg het allen dat Hij leeft
Neem mijn leven, laat het Heer (Halleluja)
’t Is middernacht en in de hof
Vaste Rots van mijn behoud
Vreugde, vreugde, louter vreugde
God zij met u, tot ons wederzien
Jezus, leven van mijn leven
Op bergen en in dalen
Leg maar stil je hand in Zijn handen
Neem mijn leven, laat het Heer
Als hier op aarde mijn werk is gedaan
Als hier al ’t werk voor de Heer is …(319)
Uw Naam, o Heiland, zij al d’ eer
Heer Jezus, neem mijn handen
Wil aan Uw hand mij leiden
Leer mij Uw weg, o Heer
Kom, laat ons samen Isr’els Heer (ps. 95)
O God, Die droeg ons voorgeslacht
Rots der eeuwen, troost in smart
De nu volgende JdH-liederen zijn terug te vinden in het psalmboek van 1938
Laat ieder ’s Heren goedheid loven 
Zing, zing een nieuw gezang de Here
‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen
Zingt nu blij te moe
Loof, loof de Heer, mijn ziel…
Heer, ai maak mij Uwe wegen
‘k Zal dan gedurig bij U zijn
‘k Zal eeuwig zingen van …
Och schonk Gij mij de hulp…
De grote Schepper aller dingen
’t Hijgend hert, der jacht…
Dat Israël nu zegge, blij van geest
Ik ben verblijd, wanneer men mij
’t Oog omhoog, het hart naar boven!
O Heer, de Koning is verheugd
Hoe lief’lijk hoe vol heilgenot
Geduchte God, hoor mijn gebeden
De lofzang klimt uit Sions zalen
Loof, loof nu aller heren Heer
U alleen, U loven wij
God heerst als Opperheer
God de Heer regeert
Mijn hart, o Hemelmajesteit
God heb ik lief
Loof, loof verheugd de Heer…
Heer door goedheid aangedreven
Zou God Zijn genâ vergeten
Leer ons, Vader, U verbeiden
‘k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is..
Ja, elk der vorsten zal zich buigen
Loof God, loof Zijn Naam alom
Maar ’t vrome volk, in U verheugd VERVOLG INHOUDSOPGAVE OP 
Halleluja! Lof gezongen
Alle roem is uitgesloten
God enkel licht
Kom laat ons saâm
Halleluja! Eeuwig dank en ere (gezang 94)
Wees gegroet, Gij eert’ling (wijze: 387)
Stort over mij Uw zegen (wijze: Hoe zal ik)
Van U zijn alle dingen (wijze: 411)
Op aarde woont geen vrede (wijze: 393)
U, Vader, Bron van leven! (wijze: 393)
Wij geven ons met blijdschap (wijze: 393)
Wij wachten U, o Zoon van… (wijze: 398a)
Wat God doet, dat is welgedaan
Middelpunt van ons verlangen (wijze: 406)
De dag, door Uwe gunst ontvangen
Uren, dagen, maanden, jaren
De zon schijnt in mijn ziel vandaag
Jezus, ga ons voor, op het levensspoor
Nieuwjaarslied / Geef, gem…(wijze: 399)
Beveel gerust uw wegen (gezang 180)
Kom, Heil’ge Geest…  (wijze: 393 of 415)
Is dat, is dat mijn Koning
Daar ruist over d’ aarde…(wijze: 33)
Nader, nog nader (wijze: 261 zonder koor)
Wie maar de goede God laat zorgen
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
Huwelijkslied / Heer Jezus,.. (wijze: 425)
Jezus, Gij mijn toeverlaat (wijze: 431a)
Jezus leeft en wij met Hem
Ontwaakt gij die slaapt (gezang 165)
Kom laat ons voortgaan…  (gezang 217)
Wij prijzen U, God, voor de komst van…
Wij prijzen U, God, voor de komst van…
Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen
Prijs de Heer met blijde galmen
Kom nu met zang, van zoete tonen
Daal bij ’t huiswaarts gaan Uw zegen
Kom allen tezamen (kerst)
Nader, mijn God, bij U, zij steeds mijn beê
Neem de wereld, geef mij Jezus (972)
Jezus Christus, onze Koning (wijze: 972)
Prijs mijn ziel de Hemelkoning
Er gaat door alle landen, een trouwe…
Neem mijn leven laat het Heer
God roept ons allen tot de daad
Door de nacht van smart en zorgen
Eén Naam is onze hope
O hoofd, bedekt met wonden
Er is een Kindeke geboren op aard
Wilt heden nu treden voor God, de Here
De Heer is mijn Herder
Christus, onze Heer, verrees!
God is getrouw, Zijn plannen falen niet
De Here zeeg’ne en behoede u
Veilig in Jezus’ armen
‘k Rust in mijns Heilands armen (als 523)
Zegen ons Algoede
Rots waarop wij bouwen, Evangeliewoord
God is tegenwoordig!
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg,…
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
‘k Heb geloofd en daarom zing ik
O allerhoogste Majesteit
O grote Christus, eeuwig licht
Liefde was het, onuitputtelijk
Hoor de eng’len zingen d’ eer
Kom verwondert u hier mensen
Geprezen zij des Heilands naam
Nu daagt het in het oosten
‘k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid…
Heer, wees mijn Gids, op heel mijn…
Als ik des Heilands kruis aanschouw
Als ik het wond’re kruis aanschouw
Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden
Daar is een Helper, groot van kracht
‘k Geef mijzelf aan U volkomen
Blijf met mij, Heer, als ’t zonlicht niet…
Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
O Kindeke klein, o Kindeke teer!
Hoe zal ik U ontvangen
Vrede van God
De dag der kroning is gekomen!
Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer!
In Bethlehems stal
Halleluja, lof zij het Lam
Kom, laat ons zingen al te-zaam
Ik heb de vaste grond gevonden
Jezus ga ons voor, op het levensspoor
Ik wil zingen van mijn Heiland
’t is maar één stap tot Jezus
Heilig, heilig, heilig
Welk een omkeer heeft God in mijn leven..
Wilhelmus van Nassouwe (Volkslied NL)
Rots der eeuwen, troost in smart
Midden in de winternacht
Vrede zij U
Leid vriend’lijk licht in ’t midden van de..
Leid, vriend’lijk licht, mij als een trouwe..
Kroon Hem met gouden kroon             Grote God, wij loven U
Grote God, U loven wij (wijze: 724)
Gelukkig is het land
Meester hoe kunt Gij zo slapen!
Vol verwachting blijf ik uitzien
Wees mijn Leidsman, trouwe Here (108)
Ster waarop ik schouwe
Gouden harpen hoor ik ruisen, wierook…
Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed
O Kind van God, wacht met geduld
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Op die heuvel daarginds
Wij knielen voor Uw’ zetel neer
Wees gegroet, gij Eersteling der dagen
Rust mijn ziel, uw God is Koning
Halleluja! Lof zij de Heer!
Geprezen zij God op Zijn heilige troon
Wat de toekomst brengen mogen
Is hier een hart, door vrees benard
De Heer is mijn Herder en geen ding
Mijn Herder is de Here God
Dank U, voor deze nieuwe morgen
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw
Ieder uur, ied’re stap brengt ons nader
Zijn Naam is wonderbaar
Van U wil ik zingen
U is de glorie (wijze: 45a)
Door de wereld gaat een woord
Ach blijf met Uw genade (zie ook lied 3)
Neem, Heer mijn beide handen
Groot is de Heer, Hij is heilig en trouw
Heer God, U loven wij (Ambrosiaans)
Breng dank aan de Eeuwige
Roep uit aan alle stranden
Al zou de vijgenboom niet bloeien
Je hoeft niet bang te zijn
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
U die mij geschapen hebt
‘k Stel mijn vertrouwen
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor…
Ruwe stormen mogen woeden (gez. 178)
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
Juich, want Jezus is Heer
Heer, wilt U mijn Leidsman wezen
Here der heren
Heerlijk is Uw Naam
De boodschap van Jezus
Er is een Verlosser
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Heer wat een voorrecht
Mijn Jezus ik hou van U
Als een hert dat verlangt naar water
Jezus is de Goede Herder
Jezus sprak hier op aard’
Maak ons tot een stralend licht voor de..
Wees stil voor het aangezicht van God
Door Uw genade Vader
U bent mijn Schuilplaats, Heer
Hij kwam bij ons, heel gewoon
Zo lief had God de Vader ons
Gebed voor mijn kinderen
De Heilige stad (Jeruzalem)

Klik HIER voor de volledige inhoudsopgave van JdH.

Klik HIER voor een overzicht van rubrieken / categorieën.

BIJLAGEN

Glorieklokken (bekendste liederen)
6
19
24
33
36
44
45
52
61
63
457
498
Ik zing een nieuw lied
Ik kies de weg van Jezus
Jezus gaat heden voorbij
Zijn naam is gegrift in mijn hart
Ik ben een kind van God
Zeg het aan Jezus
Welk een Vriend (JdH-150)
De stad met paarlen poorten (Lichtstad..)
Voorwaarts Christenstrijders
Ik wandel in het licht met Jezus (JdH-13)
Staand’ op de belofte van mijn Heer
Genade kocht mij vrij (O welk een…)
JdH-liederen in de Evangelische Liedbundel
007a
007b
007c
030
037
058
079
119
122
140
147
168
170
178
184
186a
186b
187
188
189a
191
218
223
232
235
275
299
302
308
313
327a
336
351
374
376
378
381
395
396
411
413
425
445
501
De Heer is mijn Herder
Mijn herder is de Here God
De Heer is mijn Herder…
Looft de Here, alle gij volken
Prijs de Heer met blijde galmen
Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Vrede zij u
Liefde was het, onuitputtelijk
Daar juicht een toon
Kroont Hem met gouden kroon
Heer ik hoor van rijke zegen
Dank U, voor deze nieuwe morgen
Groot is Uw trouw, o Heer
Als ik maar weet, dat hier mijn weg
Ik wandel in het licht met Jezus
Leid mij Heer
Wees mijn Leidsman
‘t Scheepke onder Jezus hoede
‘k Stel mijn vertrouwen
Vaste Rots van mijn behoud
Veilig in Jezus armen
Samen in de Naam van Jezus
Ga niet alleen door ‘t leven
Is hier een hart door vrees benard
Neem Heer mijn beide handen
‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Welk een Vriend is onze Jezus
Heer ik kom tot U
Doorgrond mijn hart
Heer ik geef m’ aan U volkomen
Tel uw zegeningen
Geprezen zij God op Zijn heilige…
Machtig God, sterke Rots
O Heer mijn God, wanneer…
Abba Vader U alleen
Vader ik aanbid U
Daar ruist langs de wolken
Wilt u van zonde… /daar is kracht
Grijp toch de kansen
Jezus leeft in eeuwigheid
Lichtstad met uw paar’len… (Glk)
Dit is de dag
Jezus zegt dat Hij hier van…
Vrede van God
JdH-liederen in het Oud-Katholiek Gezangboek
OKK
638 Wij prijzen u, o dag der dagen
216 De Heer is mijn Herder
229 Evenals een moede hinde (psalm 42)
528 Dankt, dankt nu allen God
658 U zij de glorie
685 Ere zij aan God, de Vader
686 Halleluja, eeuwig dank en ere
720 Wat de toekomst brengen mogen
777 Blijf mij nabij, wanneer het duister…
811 Wees mijn Gids, o grote Heiland
811 ……………………………………………………
824 Grote God wij loven U
824 ……………………………………………………
829 Heilig, heilig, heilig, Heer God…
JDH
200 O welk een macht… (andere tekst)
493 De Heer is mijn Herder (identiek)
351 ‘t Hijgend hert…  (andere vertaling)
156 Dankt, dankt nu allen… (andere tekst)
45a U zij de glorie (tekstuele verschillen)
21   Ere zij aan God, de…  (bijna identiek)
387 Halleluja, eeuwig dank  (identiek)
880 Wat de toekomst brengen.. (identiek)
586 / 586a Blijf met mij Heer (andere tekst)
770 Wees mijn Leidsman  …  (andere tekst)
108 / 108a Leid mij Heer / Woord van God
724 Grote God wij loven U (identiek)
725 Grote God, U loven wij (andere tekst)
669 Heilig, heilig, heilig (andere tekst)